Website privacybeleid

WEBSITE PRIVACYBELEID

 

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens informeert de internetgebruikers over de praktijken die MEOTEC toepast in het kader van het gebruik van de website die toegankelijk is op het adres ” https://meotec.com “. (hierna de site genoemd), in overeenstemming met het beginsel van het recht op privacy en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van toepassing sinds 25/05/2018).

Dit document is een aanvulling op de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (zie wettelijke kennisgeving).

 

I. Minderjarigen
Het Beleid is niet bedoeld voor minderjarigen. Wij begrijpen hoe belangrijk het is de persoonsgegevens van minderjarigen te beschermen, vooral in een virtuele omgeving, en als zodanig verzamelen of bewaren wij geen gegevens over minderjarigen.

 

II. Discriminatie

Meotec respecteert de ethische regels van het beroep en de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van Persoonsgegevens, om elk risico van discriminatie te voorkomen.

Wij raden de gebruiker aan geen persoonlijke informatie te verstrekken die geen verband houdt met zijn beroepsbekwaamheid en, meer bepaald, geen melding te maken van zijn afkomst, gezinssituatie, gezondheidstoestand, zeden, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, fysiek voorkomen (foto), vakbondsactiviteiten, het al dan niet lid zijn van een etnische groep, natie, ras of godsdienstige overtuiging.

 

III. Verzameling, gebruik en openbaarmaking

 • Inzamelingsformulieren

MEOTEC zorgt ervoor dat alleen de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de diensten waarop de gebruiker heeft ingetekend.

Ook wanneer de Gebruiker een gewone bezoeker van onze website is, verzamelt MEOTEC geen persoonlijke gegevens over hem.

Wanneer de Gebruiker zich echter registreert voor een dienst, zal MEOTEC alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die de Gebruiker ons meedeelt via :

 • Een “Contacteer ons” formulier in het tabblad “Contact” van deze website,
 • Een contactformulier, “Be called back”, onderaan elke pagina van deze website,
 • Een sollicitatieformulier “Solliciteerbij Meotec”, in het tabblad “Carrière”.

 

 • Verzamelde gegevens

In het contactformulier”Contact opnemen” moeten de volgende persoonlijke gegevens worden ingevuld:

 • Uw naam en achternaam,
 • De naam van uw bedrijf,
 • Telefoonnummer,
 • Emailadres,

Andere informatie in verband met uw verzoek (expertise, aanvullende informatie) zal op facultatieve basis worden verzameld.

In het contactformulier “Teruggebeld worden” moeten de volgende persoonlijke gegevens ingevuld worden:

 • Naam van uw bedrijf,
 • Emailadres,
 • Telefoonnummer,

In het sollicitatieformulier “Solliciteer bij Meotec” moeten de volgende persoonlijke gegevens ingevuld worden:

 • Voornaam,
 • Naam,
 • Emailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Curriculum vitae (burgerlijke staat, foto, opleiding, beroepservaring, enz.)

 

 • Doel van de verwerking

Bovenstaande informatie wordt verzameld om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Gebruiker (en in het geval van een sollicitatie, om na te gaan welke opdrachten bij zijn profiel passen). De uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker is noodzakelijk, en daarom staat er op de formulieren van de site een aantekening die aan dit doel gewijd is. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn/haar relatie met MEOTEC.

MEOTEC verzamelt en/of compileert echter geen persoonlijke gegevens of informatie die via deze website verkregen zijn voor commerciële doeleinden, marketing of e-mailing voor rekening van derden.

Evenmin zullen de gegevens van de Gebruiker buiten de Europese Unie worden gebracht.

Tenslotte zullen er geen beslissingen automatisch/geautomatiseerd worden genomen.

 

 • Bewaring van gegevens

Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt de gebruiker ermee in dat zijn/haar gegevens in digitaal formaat worden opgeslagen in een beveiligde en bedrijfseigen databank.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van twee jaar na het laatste contact tussen de Gebruiker en MEOTEC.

 

 • Toegankelijkheid en openbaarmaking van gegevens

De gegevens die via het contactformulier worden verzameld, zijn toegankelijk voor bepaalde medewerkers van MEOTEC. Zij zijn verantwoordelijk voor het filteren en het doorsturen van de aanvraag naar de juiste contactpersoon bij MEOTEC.

De via het sollicitatieformulier verzamelde gegevens zijn toegankelijk voor het interne personeel dat met de aanwerving belast is:

 • Afdeling Personeelszaken
 • Bedrijfsleiders

Wij delen u ook mee dat wij de Persoonsgegevens van een Gebruiker zullen bekendmaken indien wij daartoe wettelijk of door een rechterlijk bevel verplicht zijn.

 

IV. Bijwerken

Wij moedigen de Gebruiker aan ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn Persoonlijke Gegevens (adres, contactgegevens, mobiliteit of meer in het algemeen uw situatie), zodat wij zijn profiel dienovereenkomstig kunnen bijwerken.

 

V. Koppelingen met derde partijen

Onze website www.meotec.com kan links bevatten naar andere sociale netwerksites of platforms (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Hello Talent) die buiten het toepassingsgebied van dit Beleid vallen. MEOTEC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de gegevens van de Gebruiker worden opgeslagen of gebruikt op servers van derden. De Gebruiker wordt aangeraden het toepasselijke privacybeleid te lezen van elke website van derden waartoe hij/zij via onze website toegang krijgt, om te begrijpen hoe zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt zullen worden.

MEOTEC kan bepaalde gegevens meedelen aan een partner / dienstverlener / klant om de Gebruiker de dienst of informatie te verstrekken waarom hij heeft verzocht (gespecificeerd op het moment van de verzameling).

 

VI. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer of smartphone worden geplaatst en opgeslagen, van waaruit een gebruiker een site bezoekt. Deze cookies slaan bepaalde informatie op, op voorwaarde dat de Gebruiker ze aanvaard heeft.

MEOTEC gebruikt cookies voornamelijk om :

 • Om statistieken op te stellen en de prestaties van onze site te analyseren,
 • Om de voorkeuren en instellingen van de Gebruiker op te slaan.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze rubriek “EU-cookiebeleid”.

 

VII. Veiligheid

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen handmatig of in computersystemen worden ingevoerd en verwerkt. MEOTEC gebruikt technische middelen die in overeenstemming zijn met de beste geldende beveiligingspraktijken.

 • De werknemers van MEOTEC die er uit hoofde van hun functie toegang toe kunnen hebben, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsovereenkomst,
 • De verzamelde gegevens worden door MICROSOFT, onze e-mail service provider, verzonden van en naar beveiligde servers in Europa,
 • Onze site wordt gehost door INFOMANIAK, op beveiligde servers in Europa.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het beschermd wordt. angezien het Internet echter een open systeem is, kan MEOTEC de veiligheid van de informatie die de Gebruiker ons via het Internet doorgeeft, niet garanderen en kan MEOTEC niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk onrechtmatig of frauduleus gebruik door een niet-gemachtigde derde partij.

 

VIII. Wijzigingen in dit beleid

MEOTEC kan het huidige beleid wijzigen. In dat geval zullen de aangebrachte wijzigingen pas van toepassing zijn nadat 30 werkdagen zijn verstreken sinds de wijziging werd aangebracht.

 

IX. Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens, heeft de Gebruiker de volgende rechten :

 • Een recht van toegang,
 • Een recht van wijziging,
 • Een recht om te wissen,
 • Een recht op overdraagbaarheid,
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

 

Voor vragen of bijkomende verzoeken kunt u contact opnemen met

MEOTEC verbindt zich ertoe om binnen de geldende wettelijke termijn (1 maand) te antwoorden op elk verzoek tot uitoefening van uw rechten.

 • Neem contact met ons op via het volgende adres

MEOTEC

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

27-33 Quai Alphonse LE GALLO

92100 Boulogne-Billancourt

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).