Juridische kennisgevingen

Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de site die toegankelijk is op het adres https://meotec.com (hierna “de site” genoemd).

Onze werd gerealiseerd en bijgewerkt door MEOTEC SAS.

Door onze site te openen of te gebruiken, wordt de gebruiker verondersteld deze algemene voorwaarden te accepteren en wij behouden ons het recht voorde toegang tot weigeren tot de volledige of een deel van de site aan elke gebruiker die deze algemene voorwaarden niet respecteert.

 

Voorstelling van MEOTEC

Juridische vorm – Onderneming met vereenvoudigde aandelen met maatschappelijk kapitaal van
€ 51.140 Handels- en vennootschapsregister (RCS): 485 096 218 (Nanterre)
Intracommunautair BTW-nummer: FR91485096218
Maatschappelijke zetel: 27/33 Quai Alphonse LE GALLO – 92100 Boulogne-Billancourt – Frankrijk
Wettelijke vertegenwoordiger: de heer Richard CARON (Voorzitter)

E-mailadres: hello@meotec.com

Contactadres: MEOTEC – Service Communication & Marketing
27-33 Quai Alphonse LE GALLO – 92100 Boulogne-Billancourt

 

Jurisdictie

Onze site en elk van de elementen die ze bevat (merken, grafische elementen, foto’s, enz.) vallen onder de Franse wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot auteursrechten, databases en intellectuele eigendom.

Alle andere geciteerde marken zijn eigendom van hun respectieve titularissen. Elke reproductie, voorstelling, publicatie, transmissie, of meer algemeen elk ongeoorloofd gebruik van onze site en/of de elementen ervan brengt uw verantwoordelijkheid met zich mee en kan leiden tot gerechtelijke vervolging, met name wegens namaak.

De gebruiker verbindt er zich bovendien toe om teksten of beelden die in strijd zijn met de wet of mogelijk shockerend kunnen zijn, met name door een hatelijke of pornografische inhoud, of die kunnen aanzetten tot gedragingen van dezelfde orde, te verzenden of door te geven. MEOTEC behoudt zich het recht voor alle nodig geachte maatregelen of acties te ondernemen in geval haar site zou worden gebruikt om elementen van die aard te verspreiden.

 

Verantwoordelijkheid

Onze site kan links naar andere sites, die wij niet uitbaten, bevatten. MEOTEC kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen betreffende de inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze sites of externe bronnen die niet gecontroleerd, noch goedgekeurd zijn door onze teams.

Wij verbinden ons ertoe alle mogelijke inspanningen te leveren om geactualiseerde en juiste informatie aan te bieden. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die kunnen worden verkregen door een verkeerd gebruik van deze informatie. Wij behouden ons het recht voor deze te verbeteren zodra deze fouten ons ter kennis worden gebracht.

Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de dienst gebeurt op eigen risico en gevaar. ´De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor alle schade geleden door zijn pc of alle verlies van gegevens ten gevolge van deze downloads. Meer algemeen kan MEOTEC in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van directe en/of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze site.

 

Beheer van klachten

Eventuele klachten en/of ontevredenheden moeten schriftelijk en via e-mail worden gericht aan reclamation@meogroup.eu.

Onze Klachtendienst zal de ontvangst van uw klacht bevestigen, deze analyseren en u binnen 48 werkuren een antwoord bezorgen. In het geval dat MEOTEC niet in staat zou zijn om deze termijn te respecteren, zult u worden geïnformeerd over de reden van deze vertraging en over de geschatte behandelingstermijn van uw klacht.

 

Beleid inzake beheer van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op een pc of een smartphone vanop welke een gebruiker een site bezoekt. Deze cookies registreren bepaalde informatie, op voorwaarde dat de gebruiker ze heeft aanvaard.

MEOTEC gebruikt cookies hoofdzakelijk voor

  • Opmaken van statistieken en analyseren van de prestaties van onze site.
  • Onthouden van de voorkeuren en de configuratie van de gebruiker.

Om meer te weten, raadpleeg onze sectie “Beleid inzake beheer van cookies”

 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een informatie die toelaat een fysieke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren (bv. de naam, het telefoonnummer, een foto, de geboortedatum, de gemeente waar de persoon verblijft, de vingerafdruk, enz.)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor:

  • Opnieuw en zo spoedig mogelijk opnieuw contact opnemen met de gebruiker
  • Identificeren van missies die compatibel zijn met het profiel van de gebruiker in het geval van een kandidatuur

Om meer te weten, raadpleeg onze sectie “Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens”

 

Hosting en beveiliging

Onze site wordt gehost door de firma INFOMANIAK, op beveiligde servers die zich in Europa bevinden.

Juridische vorm – Anoniem bedrijf (SA)

BTW-nummer: CHE-103.167.648

Maatschappelijke zetel: Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland

Wij doen al het mogelijke om er de bescherming van te verzekeren. Internet blijft echter een open systeem, De uitdagingen van het Projectbeheer
MEOTEC kan de veiligheid van de informatie die de gebruiker aan ons via internet doorgeeft, niet garanderen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van ongeoorloofd of frauduleus gebruik door een onbevoegde derde.

 

Beschikbaarheid

MEOTEC kan op elk ogenblik de hele of een deel van de site wijzigen of tijdelijk of permanent onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen/wijzigingen aan te brengen.

 

Wijziging van dit document

MEOTEC kan wijzigingen in dit document aanbrengen. In dit geval zullen de aangebrachte wijzigingen van toepassing zijn vanaf het moment dat ze online worden geplaatst.