Onze verplichtingen

Eerlijkheid : Wij zetten ons in voor eerlijke zakelijke praktijken met onze klanten en leveranciers. Tegenover onze partners verbinden wij ons tot respectvolle praktijken, gebaseerd op wederzijds respect. Tegenover onze partners verbinden wij ons tot respectvolle praktijken, gebaseerd op wederzijds respect.

Inleiding

Het is omdat wij erkend willen worden als een verantwoordelijke “corporate burger” dat wij onze krachten bundelen en ons dagelijks inzetten voor duurzame ontwikkeling.

Onze MVO-aanpak is geïnspireerd en gevoed door onze fundamentele waarden :

Bekwaamheid : Wij willen aantonen dat wij in staat zijn vooruitgang te boeken en te innoveren in een voortdurend veranderende omgeving, en willen onze individuele en collectieve vaardigheden verbeteren.
Transparantie: Meotec verbindt zich ertoe alle gepubliceerde of niet-vertrouwelijke informatie over zijn organisatie, zijn kapitaalstructuur en zijn banden met andere activiteiten mee te delen, vooral als deze tot een Groep behoren.
Integriteit : Wij verbinden ons ertoe onze opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit te voeren. Intellectuele eerlijkheid is onze gedragsregel in al onze betrekkingen met onze cliënten.
Adviesplicht : los van onze contractuele verplichting leggen wij onszelf systematisch de plicht op onze cliënten te adviseren.
Vertrouwelijkheid : Wij verbinden ons ertoe alle niet-openbare informatie die wij in het kader van onze werkzaamheden van onze cliënten vernemen, vertrouwelijk te behandelen.
Eerlijkheid : Wij zetten ons in voor eerlijke zakelijke praktijken met onze klanten en leveranciers. Tegenover onze concurrenten verbinden wij ons tot gezonde en eerlijke praktijken, gebaseerd op het respect dat verschuldigd is aan beroepsbeoefenaars in hetzelfde beroep. Tegenover onze partners verbinden wij ons tot respectvolle praktijken, gebaseerd op wederzijds respect.
Ethiek : gebaseerd op eerlijkheid en wederzijds vertrouwen tussen de onderneming en haar werknemers, en op respect voor onze klanten, leveranciers en partners.

Deze waarden drukken zowel onze interne werking als de visie die wij hebben op het partnerschap met onze leveranciers uit en weerspiegelen deze.

Cultuur en samenleving

Bij Meotec staat de mens centraal. Menselijke kwaliteiten moeten worden bevorderd en beloond. Door zichzelf te overtreffen, teamgeest, betrokkenheid, eerlijkheid en transparantie kunnen wij uitmuntendheid garanderen, samenwerking aanmoedigen in een houding van respect voor anderen en een gezonde en motiverende werkomgeving garanderen.

Ontwikkeling van adviseurs

Ondernemingsraad, bonussen, winstdeling, organisatie van evenementen ter versterking van de integratie van consultants in Meotec.
Gelijkheid voor consultants wanneer ze worden ingehuurd.
Opleiding, promotie, ontwikkeling.
Gelijke behandeling van adviseurs.
Integratie seminar.
Betrokkenheid van de consultants bij de ondersteunende functies van Meotec: marketing, kwaliteit, communicatie, toolbox, CSR, pre-sales.

Duurzame werkgelegenheid

Follow-up van de consultant via regelmatige updates en evaluaties aan het einde van de opdracht. Antwoorden op opleidingsbehoeften. Begeleiding naar een heroriëntatie en inachtneming van de wensen van de adviseur bij de voorgestelde missies. Rekening houden met de beperkingen in de mobiliteit van de kandidaten.

Werkomstandigheden

Aandacht voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemers (CHSCT). Preventie en bewustmaking van de consulenten inzake de negatieve gevolgen van de arbeidsomstandigheden voor de gezondheid. Respect voor werktijden, rusttijden, vakanties en het welzijn van werknemers.

Gelijkheid van mannen en vrouwen

Actieplannen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te handhaven worden uitgevoerd en gemonitord om elke vorm van discriminatie te voorkomen.
De resultaten van de actieplannen voor gendergelijkheid worden besproken op de algemene vergadering.

Seniorenplan

Meotec geeft voorrang aan het criterium beroepsbekwaamheid, zonder rekening te houden met de leeftijd van de kandidaat op het ogenblik van de aanwerving. Sinds 1 mei 2011 voeren wij een actieplan uit ten gunste van de werkgelegenheid van oudere werknemers. Werknemers ouder dan 45 jaar krijgen bij voorrang toegang tot beroepsopleiding, vaardigheidsbeoordelingen, verlof om ervaring te valideren en individuele opleidingsrechten. Zo voeren wij een beleid dat de inzetbaarheid van werknemers boven de 45 bevordert. Deze bepaling is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers ouder dan 58 jaar die een vermindering van hun werktijd wensen naarmate hun pensionering nadert. -Het vergemakkelijkt de overgang van het beroepsleven naar het pensioen en helpt beroepsactiviteit te verzoenen met persoonlijke aspiraties.

Gelijke kansen

Meotec-werknemers worden niet gediscrimineerd op grond van godsdienst, geslacht, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of handicap
15% van de werknemers van Meotec heeft een buitenlandse nationaliteit.

Ondersteuning en partnerschappen

Financiële sponsoring en sponsoring van vaardigheden: -Subsidie voor een team tijdens de 4LTrophy. -Subsidie voor de Rallye des Gazelles -Skillsponsoring: Fréquence école, Agir pour le Cambodge. – Associatief partnerschap: Le Rameau (“laboratorium voor toegepast onderzoek naar de co-constructie van het algemeen welzijn door middel van innovatieve partnerschappen tussen verenigingen en bedrijven”)

Economisch

Anticorruptie

Als fundamentele waarde bestrijden wij corruptie en alle soortgelijke praktijken (voordelen in natura, fraude…). Geen enkele werknemer mag, direct of indirect, geld of iets anders van waarde aanbieden, beloven, toekennen of toestaan, ongeacht de persoon, in het kader van zakelijke activiteiten, met als doel een onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Keuze van leveranciers

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich inzetten voor verantwoorde bedrijfspraktijken en dat zij zich houden aan ons MVO-Handvest. Wij verwachten ook van onze leveranciers dat zij de 8 fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie respecteren :
• Verdrag inzake dwangarbeid.

• Verdrag betreffende de vrijheid en de bescherming van het recht zich te organiseren. Verdrag betreffende het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen. Verdrag inzake gelijke beloning.

• Verdrag tot afschaffing van gedwongen arbeid. Discriminatieverdrag. Discriminatieverdrag.
• Minimum leeftijd verdrag.
• Er is een inkoophandvest opgesteld.

Integriteit en transparantie

Wij verbinden ons ertoe alle gepubliceerde of niet-vertrouwelijke informatie met betrekking tot onze organisatie of onze kapitaalstructuur mee te delen en wij verwachten van onze leveranciers of partners dat zij hetzelfde doen. In dit verband maken wij aan onze cliënten alle kapitaal-, financiële of commerciële banden bekend die ons binden met onze partners of leveranciers en die zouden kunnen leiden tot belangenconflicten bij de uitvoering van onze opdrachten. Wij willen aantonen dat wij in staat zijn vooruitgang te boeken en te innoveren in een voortdurend veranderende omgeving en dat wij onze methoden op het hoogste peil handhaven.

Eerlijke behandeling

Eerlijke behandeling is een sleutelwoord : wij behandelen onze leveranciers en consultants met respect en eerlijkheid. Wij werken dagelijks aan het versterken van relaties en partnerschappen en vergroten ons vermogen om nieuwe cliënten aan te trekken door ons bedrijfsimago te verbeteren en ons profiel te versterken.

Milieu

Meotec is bijzonder begaan met milieukwesties en zet zich dagelijks in om zijn milieueffecten te beperken.

Energieverbruik

Verplichte uitschakeling van elektriciteit, airconditioning en andere elektrische apparaten aan het eind van de dag en in het weekend. Automatische stand-by modus voor apparaten en multifunctionele printers. Automatisch uitschakelen van de verlichting in de toiletten.

Reizen

Reizen met openbaar vervoer aanbevolen. Ontwikkeling van carpooling. Teleconferenties / videoconferenties.

Natuurlijke hulpbronnen sparen

Recycling en selectieve sortering. Dematerialisatie van papierformaat. Dubbelzijdig en zwart-wit afdrukken (standaardinstelling).

Vermelding van de beperking van het drukken in de e-mailhandtekening en invoeging van het eco-verantwoordelijkheidslabel.

Bewustmaking van consultants en managers over deze praktijken en over eco-verantwoordelijkheid.

Recycling van elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur.

De 10 beginselen van het VN-pact

Meotec is bijzonder begaan met milieukwesties en zet zich in om zijn milieueffecten te beperken.

Mensenrechten

Beginsel 1: Bedrijven dienen de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten binnen hun invloedssfeer te ondersteunen en te respecteren
Beginsel 2 : Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsnormen

Beginsel 3 : Ondernemingen moeten de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen eerbiedigen.
Beginsel 4 : de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
Beginsel 5 : de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
Beginsel 6 : de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

Beginsel 7 : Bedrijven moeten bij milieu-uitdagingen het voorzorgsbeginsel toepassen.
Beginsel 8 : Initiatieven nemen ter bevordering van meer milieuverantwoordelijkheid.
Beginsel 9 : Stimulering van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

Anticorruptie

Beginsel 10 : Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie bestrijden, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Solliciteer op Meotec
Neem contact met ons