Wettelijke Mededelingen

Dit document vormt de algemene gebruiksvoorwaarden van de site die toegankelijk is op het adres ” https:www.meotec.com “. (hierna de site genoemd).

Onze website is gemaakt en bewerkt door MEOTEC SAS.

Door onze site te bezoeken of te gebruiken, wordt de gebruiker geacht deze voorwaarden te aanvaarden en wij behouden ons het recht voor de toegang tot de hele site of een gedeelte ervan te ontzeggen aan elke gebruiker die zich er niet aan houdt.

Voorstelling van MEOTEC

Rechtsvorm : Société par Actions Simplifiées
Aandelenkapitaal : 51.140 euro
RCS : 485 096 218 (Nanterre)
Intracommunautair BTW-nummer : FR91485096218
Hoofdkantoor : 27/33 Quai Alphonse LE GALLO – 92100 Boulogne-Billancourt
Juridisch vertegenwoordiger : De heer Richard CARON (Voorzitter)

Contact e-mail : info@meotec.com

Contactadres: MEOTEC – Afdeling Communicatie & Marketing
27-33 Quai Alphonse LE GALLO – 92100 Boulogne-Billancourt

Bevoegdheid

Onze site is onderworpen aan de Franse wet, aan de Franse jurisdicties en heeft het Frans als officiële taal.

De relatie tussen MEOTEC en de Gebruiker wordt eveneens beheerst door de geldende Franse wetten en reglementen.

Intellectuele eigendom

Onze site en elk van zijn onderdelen (merken, grafische voorstellingen, foto’s, enz.) vallen onder de Franse wet, met name onder die betreffende het auteursrecht, de databanken en het intellectuele eigendom.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Elke ongeoorloofde reproductie, weergave, publicatie, overdracht of, meer in het algemeen, elk ongeoorloofd gebruik van onze site en/of de elementen ervan valt onder uw verantwoordelijkheid en kan leiden tot gerechtelijke vervolging, met name wegens namaak.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe geen teksten of beelden te verzenden of door te sturen die in strijd zijn met de wet of die de zintuigen kunnen schokken, met name door een haatdragende of pornografische inhoud, of die aanzetten tot gedragingen van dezelfde aard. MEOTEC behoudt zich het recht voor om elke maatregel te nemen of actie te ondernemen die nodig wordt geacht indien haar site gebruikt wordt om elementen van deze aard te verspreiden.

Verantwoordelijkheid

Onze site kan links bevatten naar andere sites die wij niet beheren. MEOTEC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze externe sites of bronnen die niet gecontroleerd of goedgekeurd zijn door onze teams.

Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten die verkregen kunnen worden door verkeerd gebruik van deze informatie. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke fouten te corrigeren zodra zij onder onze aandacht worden gebracht.

Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de dienst is op uw eigen risico. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van een dergelijk downloaden. Meer in het algemeen kan MEOTEC niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Klachtenbeheer

Elke klacht en/of ontevredenheid moet per e-mail naar reclamation@meogroup.eu worden gestuurd.

Onze afdeling Klachtenbehandeling zal vervolgens de ontvangst van uw klacht bevestigen, deze analyseren en u binnen 48 werkuren van een reactie voorzien. Indien MEOTEC deze termijn niet kan nakomen, wordt u op de hoogte gesteld van de reden van de vertraging en de geschatte verwerkingstijd.

Cookiebeheerbeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer of smartphone worden geplaatst en opgeslagen, van waaruit een gebruiker een site bezoekt. Deze cookies slaan bepaalde informatie op, op voorwaarde dat de Gebruiker ze aanvaard heeft.

MEOTEC gebruikt cookies voornamelijk om :

  • Om statistieken op te stellen en de prestaties van onze site te analyseren,
  • Om de voorkeuren en instellingen van de Gebruiker op te slaan.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze rubriek Cookiebeleid.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeren (bijv. naam, telefoonnummer, foto, geboortedatum, gemeente van verblijf, vingerafdruk, enz.)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor :

  • Neem zo spoedig mogelijk opnieuw contact op met de Gebruiker,
  • Identificeer toewijzingen die verenigbaar zijn met het profiel van de Gebruiker in het geval van een toepassing.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze rubriek Privacybeleid.

Onderdak en veiligheid

Onze site wordt gehost door OVH, op beveiligde servers in Europa:
Rechtsvorm : Société par Actions Simplifiées
Aandelenkapitaal : 10 069 020 €
RCS : 424 761 419 (Rijsel Métropole)
Intracommunautair BTW-nummer : FR22424761419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix
Juridisch vertegenwoordiger : De heer Octave KLABA (Directeur van de publicatie)

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het beschermd wordt. Aangezien het Internet echter een open systeem is, kan MEOTEC de veiligheid van de informatie die de Gebruiker ons via het Internet doorgeeft, niet garanderen en kan MEOTEC niet verantwoordelijk worden gesteld voor elk onrechtmatig of frauduleus gebruik door een niet-gemachtigde derde partij.

Beschikbaarheid

MEOTEC kan te allen tijde de gehele of een gedeelte van de website tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden en/of verbeteringen/wijzigingen uit te voeren.

Wijzigingen in dit document

MEOTEC kan dit document wijzigen. In dat geval zullen de aangebrachte wijzigingen van toepassing zijn zodra zij online worden gezet.